Disclaimer Coöperatie Eredivisie Futsal

Disclaimer Coöperatie Eredivisie Futsal U.A. voor www.eredivisie-zaalvoetbal.nl

De coöperatie met een gewone structuur ‘Coöperatie Eredivisie Futsal U.A.’ statutair gevestigd te Zeist en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66279410 (hierna: “Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal”, verleent u hierbij toegang tot de website www.eredivisie-zaalvoetbal.nl en alle daarmee verband houdende webpagina’s waarvan bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het voornoemde domein (hierna: de “Website") en distribueert hier via een programmatisch platform onder meer doch niet enkel videomateriaal, videoreclame en publiceert hier teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videocontent en andere materialen (hierna: de “Materialen"). Bij het gebruik van de Website stemt u in met deze disclaimer. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de Materialen aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is vrijblijvend en derden kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie en inhoud van de Materialen die op de Website worden gepubliceerd.

Distributie

Het is niet toegestaan (delen van) de Website te kopiëren, een aangepaste versie van de Website onder een ander domein online te plaatsen, e-mailadressen of andere contactgegevens met betrekking tot of van de Website af te nemen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de Materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het (volledige) bestuur van de Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal.

Beperkte aansprakelijkheid

Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal spant zich in om de inhoud van de Materialen en de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de zorg en aandacht van de Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal is het mogelijk dat de inhoud van de Website en/of de Materialen onvolledig, onjuist en/of niet volledig recht doet aan de situatie.

De op de Website aangeboden Materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze Materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal. Voor op de Website en in de Materialen opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden en Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal is gelet op de inhoud van de Website en de Materialen niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg van het gebruik van de Website, of enige schade als gevolg van activiteiten verband houdend met (het gebruik van) de Website en/of schade als gevolg van de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de Website te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Website en de Materialen liggen bij de Coöperatie Eredivisie Zaalvoetbal, die op haar beurt de relevante intellectuele eigendomsrechten van de bij haar aangesloten clubs uit de Eredivisie Zaalvoetbal heeft verworven, dan wel bij haar licentiegevers. Tijdens uw bezoek aan de Website worden mogelijk algemene gegevens van uw computer opgeslagen ten behoeve van het genereren van statistieken. Ingeval van aantoonbaar misbruik van het bezoek van de Website, kunnen deze statistieken worden gebruikt om uw bezoeken aan de Website te monitoren of u de toegang tot de Website te ontzeggen